Регистрация по ДДС на фирми

Кога се прави регистрация по ДДС ?

 

Регистрация по ДДС на фирма обикновено се прави в няколко случая:

Поради изискване на закона (например при извършване на услуги в Европейския съюз, получаване или изпращане на суми към Google, Facebook и други);

Ако е по-изгодно за собственика;

Ако клиентите го изискват (обикновено за фирми в областта на търговията, при които клиенти са фирми, регистрирани по ДДС).

В зависимост от дейността на Вашата фирма регистрацията по ДДС може да е :

Задължителна регистрация по ДДС

Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението  в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът;

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя. Това е специфичен вид регистрация, при които регистрацията трябва да се извърши не по-късно 7 дневен срок преди осъществяване на сделката с чуждестранния клиент / доставчик /;

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година  надвишава 20 000 лева;

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки;

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране.

Доброволна регистрация по ДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което няма настъпили обстоятелства за задължителна регистрация, може да се възползва от правото си на доброволна регистрация по закона за ДДС.

Най-често тази регистрация се прави от фирми, които имат намерение да :

Работят с клиенти, чиито изисквания са да работят с регистрирани по закона фирми;

При големи инвестиции и закупуването на скъпоструващи дълготрайни активи, с цел възстановяване на част от първоначалната инвестиция;

При продажби в ЕС към регистрирани контрагенти и възможност за възстановяване на ДДС от направените покупки в България;

Тук има специфични моменти, относно последваща дерегистрация, дължимо ДДС при дерегистрация и т.н. и е нужно да се консултирате със счетоводител, относно това обстоятелство.