Пълно счетоводно обслужване на фирми

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване включва:

Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;

Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС в т.ч. VIES декларации;

Ежемесечно изготвяне на Интрастат декларации и предаването им в НАП;

Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;

Изготвяне на годишен отчет за статистиката;

Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;

Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения;

Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;

Възстановяване на ДДС от други страни от ЕС.

Регистрация на фирми по ЗДДС;

Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;