Безплатна бланка за публикуване на ГФО в Търговски регистър за микропредприятия

Съгласно Закона за счетовоството :

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел I.
Категории предприятия

 Чл. 19. (1) За целите на този закон се определят следните категории предприятия:
1. микропредприятия;
2. малки предприятия;
3. средни предприятия;
4. големи предприятия.
(2) Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.
(3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
(4) Средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
(5) Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.
————————————————————————————————————————————————–
Счетоводна къща Гебона изготви примерна бланка на Годишен финансов отчет на микропредприятия за публикуване в Търговски регистър, която може да се използва и тегли безплатно .

Срока за публикуване на Годишните финансови отчети е 30.06 на следващата година, а тук е описана подробно процедурата за публикуване на отчетите.


Необходими документи за подаване финансов отчет

  1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър
  2. Годишен финансов отчет
  3. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
  4. Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да е подписана от заявителя.
  5. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. По електронен път таксата е 20 лв.

При подаване на документи от заявител и съставител

Ако документите се подават от заявител, който е и съставител на годишните финансови отчети (счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета), към горепосочените документи се прибавя още:

  • Нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

При подаване на документи от пълномощник

Когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник, изпълняващ ролята на приносител, към документите се представя още:

  • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
  • Изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Не е необходимо пълномощното  да е нотариално заверено.

Важна особеност в този случай е, че Заявление Г2  трябва да е с нотариална заверка на подписа.


Подаване на документи

Изпращането на Годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери.

При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.


Цената за подготовката на документите и публикуване на отчетите е 50лв и включва държавната такса за Търговски регистър.


 

Автор : Счетоводна къща Гебона – Град Русе

Източник : http://www.registryagency.bg