Фирми, които не извършват дейност, няма да подават декларации и отчети.

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
Промяната касае и се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.

Също така, отпада и изискването за публикуването на годишните финансови отчети на предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. За публикуване на декларацията няма да се дължат такси съгл. Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изменението е в сила от 01.01.2018 г.

Няма промени при публикуването на финансови отчети от ЕТ и бюджетните предприятия, които не подлежат на финансов одит.  Както и досега, те нямат задължение за публикуване на годишните си финансови отчети в ТР. За ЕТ, който не е осъществявал дейност няма изискване за подаване на отделна декларация в търговския регистър.