Чрез счетоводните услуги предлагани от Счетоводна къща “Гебона”, Вие получавате :

 • Улеснения в работата с местната данъчна администрация;
 • Минимизиране на Вашите ангажименти свързани със ходене по банки и други институции;
 • Бързи и ефективни решения свързани със финансово-счетоводни казуси;
 • Информираност свързана с периодичните отчети и доклади, които Вие ще получавате относно вземането на най-правилните управленски решения;
 • Изгода по отношение на разходите за счетоводно обслужване, които бихте направили при наемане на щатен счетоводи тел във вашият офис;
 • Професионализъм от наша страна, свързан с обслужването на повече от 70 фирми в различни отрасли;
 • Коректност и конфединциалност.

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС в т.ч. VIES декларации;
 • Ежемесечно изготвяне на Интрастат декларации и предаването им в НАП;
 • Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения;
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на годишен отчет за статистиката;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Регистрация на фирми по ЗДДС;
 • Възстановяване на ДДС от други страни от ЕС.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа;
 • Текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне и подаване на заявления по КТ;
 • Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП (Декларация – Обр. 1 и 6);
 • Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала.

Банкиране

 • Изготвяне на платежни нареждания;
 • Електронно банкиране на платежни нареждания към бюджета и доставчици;
 • Мониторинг на паричните потоци.

Изготвяне на документи за банково кредитиране

 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата.

Финансови услуги, консултации и данъчна защита

 • Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии – общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси;
 • Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения. Запознаване на ръководителите на фирмите и персонала с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство, осигурителни отношения по КТ и други нормативни документи свързани с дейността на фирмата;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
 • Изготвяне на бизнес план и проекти;
 • Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове.

Дистанционно ( online ) счетоводство

Това е сравнително нова услуга на нашият пазар. Тя е насочена към малкият и среден бизнес, с цел улесняване на вашата работата. Това, че се намирате в малко населено място, без предлагане на счетоводни услуги, не означава че не можете да получите качествени такива или офисът ви е непосредствено до нашият , но в забързаното ежедневие не ви остава време да ни посетите, то дистанционното счетоводство е точно за Вас. Онлайн счетоводство означава , че клиентите ни нямат задължение да посещават офисът ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. След приключването на всеки месец Вие сами може да изберете как да ни предоставите събраните документи (фактури, отчети и др) , чрез сканиране или изпращане по куриер или чрез посещение на нашия офис. Комуникацията между нас ще бъде по телефона и чрез писма до електронната Ви поща. Целият обмен на информация между нас и държавната администрация почти изцяло е по електронен път. Разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. На фирмения електронен адрес всички клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.

Услуги, които можете да ползвате посредством онлайн счетоводството

След като ни упълномощите да подаваме вместо Вас нужните документи по електронен път, ние ще сме в състояние да предоставяме следните услуги:

 • Да подаваме Справки-декларации по ЗДДС, Декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62 ал.4 КТ, Годишни Данъчни Декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.;
 • Ще изготвим всички необходими документи във връзка със сключване на трудови договори, договори за управление и контрол и граждански договори, анекси към такива договори; документи във връзка с прекратяване на трудови договори – заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, удостоверения и др. Всички документи ще изпратим на Вашата електронна поща – Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате, и да ги връчите на работника.
 • Подготвяме документи, свързани с персонала – служебни бележки, удостоверения и други, както и да ги получавате на електронната си поща;
 • Да използвате нашия офис за кореспонденция с различни институции; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или мейл.
 • Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща;
 • Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашия мейл за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка – ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки;
 • Електронно банкиране – много удобен начин за работа с банката, спестявайки си ходенето до банковия клон (около който почти никога няма къде да се паркира), чакането на опашки и не на последно място – таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • На вашия мейл редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време.

Ако този начин на счетоводство ви заинтригува, не се колебайте да ни потърсите на info@gebona.com или на нашият телефон за връзка.