Чрез счетоводните услуги предлагани от Счетоводна къща “Гебона”, Вие получавате :

 • Улеснения в работата с местната данъчна администрация;
 • Минимизиране на Вашите ангажименти свързани със ходене по банки и други институции;
 • Бързи и ефективни решения свързани със финансово-счетоводни казуси;
 • Информираност свързана с периодичните отчети и доклади, които Вие ще получавате относно вземането на най-правилните управленски решения;
 • Изгода по отношение на разходите за счетоводно обслужване, които бихте направили при наемане на щатен счетоводи тел във вашият офис;
 • Професионализъм от наша страна, свързан с обслужването на повече от 70 фирми в различни отрасли;
 • Коректност и конфединциалност.

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС в т.ч. VIES декларации;
 • Ежемесечно изготвяне на Интрастат декларации и предаването им в НАП;
 • Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения;
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на годишен отчет за статистиката;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Регистрация на фирми по ЗДДС;
 • Възстановяване на ДДС от други страни от ЕС.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа;
 • Текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне и подаване на заявления по КТ;
 • Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП (Декларация – Обр. 1 и 6);
 • Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала.

Банкиране

 • Изготвяне на платежни нареждания;
 • Електронно банкиране на платежни нареждания към бюджета и доставчици;
 • Мониторинг на паричните потоци.

Изготвяне на документи за банково кредитиране

 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата.

Финансови услуги, консултации и данъчна защита

 • Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии – общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси;
 • Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения. Запознаване на ръководителите на фирмите и персонала с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство, осигурителни отношения по КТ и други нормативни документи свързани с дейността на фирмата;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
 • Изготвяне на бизнес план и проекти;
 • Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове.