Нови срокове за обработване на заявления в Агенция по вписванията ?

Поради увеличения обем заявления, които постъпват от 1.01.2018 г. в Агенция по вписванията и въпреки всички взети мерки от ръководството, не е възможно да бъде спазван тридневният срок за вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
Ръководството на Агенция по вписванията е внесло предложение в Министерство на правосъдието за създаване на работна група с участие на лица и организации, имащи отношение към процесите на регистрация в ТРРЮЛНЦ.
Работната група ще обсъди удължаване на сроковете за разглеждане на заявления, както и уточняване началния момент за изчисляване на посочените срокове.

Източник : http://brra.bg/ContentManagementView.ra