Необходими документи за обявяване на ГФО за предприятия, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период

В срок до 31.03.2019г. предприятията които не са извършвали дейност през предходния отчетен период , трябва да декларират това чрез подаване на следните документи в Търговски регистър :

  1. Заявление по образец Г3, като заявител може да е управителят или упълномощен от него адвокат; Заявление_Г_3
  2. Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството – в свободен текст от заявителя; Декларация_чл38_ал9_ЗСч.pdf
  3. Декларация за истинноста по чл.13, ал.4 от ЗТР.  Декларация_чл.13_ал.4_ЗТР

Годишен финансов отчет за предприятията, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период се обявява без Държавна такса.

Напомняме, че предприятия, които не да осъществяли дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която декларират икономическа неактивност за 2018г., в срок до 30.04.2019г. Приложение_11_2017

Източник :

www.brra.bg

Търговски регистър

www.nsi.bg

Национален статистически институт