НАП – относно запечатване на търговски обекти

П Р  Е  С  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

       С ефективни и въздействащи на търговците резултати приключи лятната контролна кампания на служителите от офиса на НАП в Русе. Водещата роля в нея за първи път бе отредена на новосъздаденото звено „Фискален контрол“. Младите хора в него бързо понатрупаха опит като проверяващи органи и с много интелект, старание и умело влизане в ролята на „тайни клиенти“ попречиха на некоректната дейност на десетки нарушители на данъчното законодателство в Русенска област и съседните региони. За отминалото тримесечие те са извършили 268 бр. проверки на търговски обекти в различни браншове – от търговия на едро в стокови тържища до улични продавачи на сладолед и кинкалерия, от търговци на горива  и големи транспортни превозвачи  до собственици на рикши …. В тях те са съставили 56 актове за установени административни нарушения и са издадени 26 заповеди за налагане на принудителна административна мярка за затваряне на търговски обекти. Засега от тях лепенките на НАП за ефективно запечатване са били поставени на 9 обекта.

Служителите от звено „Фискален контрол“ нямат за самоцел или служебни стимули налагането на нарушителите на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Тя се прилага само в няколко случая. Първата група от тях е свързана с неспазването на реда или начина за отчитане на търговските обороти. Най-често за това търговците не издават съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба – популярната касова бележка. Друга наказуема практика е невъвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Често нарушение е „пропускане“ на ежедневното отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително. В тази група са не подаването на данни по чл. 11 от ЗДДС в Националната агенция за приходите и не съхраняването на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител. Запечатването на обект се изисква от закона и когато търговецът използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология; използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка с НАП

Втората група нарушения са свързани с използването на касовите апарати и тук влизат случаите когато търговецът използва електронни системи с фискална памет, които не са от одобрен тип или са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите. Санкцията се налага и когато фискалните устройства имат нарушени или липсващи пломби или позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения ред с наредба по чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.

Всички търговци трябва да знаят, че при прилагане на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан. Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение – http://www.nap.bg/page?id=701 . Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.

Източник : www.nap.bg