Кога се прави регистрация по ДДС ?

Регистрация по ДДС на фирма обикновено се прави в няколко случая:

 • Поради изискване на закона (например при извършване на услуги в Европейския съюз, получаване или изпращане на суми към Google, Facebook и други)
 • Ако е по-изгодно за собственика;
 • Ако клиентите го изискват (обикновено за фирми в областта на търговията, при които клиенти са фирми, регистрирани по ДДС).

В зависимост от дейността на Вашата фирма регистрацията по ДДС може да е :

 • Задължителна
 • Доброволна

Задължителна регистрацията по ДДС

 • Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението  в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
 • Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя. Това е специфичен вид регистрация, при които регистрацията трябва да се извърши не по-късно 7 дневен срок преди осъществяване на сделката с чуждестранния клиент / доставчик /
 • Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година  надвишава 20 000 лева;
 • Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки;
 • Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране.

Доброволна регистрация по ДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което няма настъпили обстоятелства за задължителна регистрация, може да се възползва от правото си на доброволна регистрация по закона за ДДС.

Най-често тази регистрация се прави от фирми, които имат намерение да :

 • Работят с клиенти, чиито изисквания са да работят с регистрирани по закона фирми;
 • При големи инвестиции и закупуването на скъпоструващи дълготрайни активи, с цел възстановяване на част от първоначалната инвестиция;
 • При продажби в ЕС към регистрирани контрагенти и възможност за възстановяване на ДДС от направените покупки в България.

Тук има специфични моменти, относно последваща дерегистрация, дължимо ДДС при дерегистрация и т.н. и е нужно да се консултирате със счетоводител, относно това обстоятелство.

Кой прави регистрация по ДДС?

   Регистрацията се извършва от наш служител със заверено нотариално пълномощно. За целта ние подготвяме документи за регистрацията и необходимите справи, които се представят пред НАП.

Кога е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Най-добре питайте счетоводителят на фирмата. Има няколко общи ситуации, в които по принцип е изгодно една фирма да бъде регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност. Такива са:

 • Ако се купуват стоки или услуги от доставчици, които са регистрирани по ДДС и се продават стоки или услуги, които не са освободени доставки, на клиенти, регистрирани по ЗДДС (повечето стоки са такива)
 • Ако се закупуват скъпи дълготрайни активи, които ще се използват за основна дейност. Такива са например машини, оборудване, обзавеждане на офис, недвижими имоти и някои видове автомобили;
 • При износ на стоки, за да се възстановява платеното в България ДДС при покупката на стоките.

Кога не е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Най-често, ако не попадате в посочените по-горе хипотези трябва много внимателно да обмислите ситуацията и да не правите необмислени действия по регистрация по Закона за ДДС. Най-често срещаните ситуации, при които подобна регистрация е неизгодна са:

 • При покупка на стоки или услуги от фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
 • При продажба на стоки или услуги основно на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС в България;
 • При нисък оборот от дейността, независимо от кого купува и на кого продава.

При регистрация по ДДС в тези случай, ще загубите средно около 10 % от чистата си печалба. Таксите за счетоводно за счетоводно обслужване също са по-високи, а и санкциите при неспазване на нормативната уредба са високи.

Законът за ДДС и свързаните с него разпоредби е сложен и изисква внимателно анализиране на особеностите на всяка фирма и всяка дейност. Моля, имайте предвид, че описаните ситуации важат в повечето случаи, но не винаги. Препоръчаме да се свържете със счетоводител, който ще ви даде точен съвет, в зависимост от особеностите на вашата фирма.